Stemrecht syndicus

4 antwoorden [Laatste bericht]
Ziggy
Offline
Syndicus mag niet stemmen over onderwerpen waarin hij betrokken is Geldt dit ook voor zijn installatie : geen syndicus, op agenda AV, aanstellen syndicus, mede-eigenaar draagt zich voor als kandidaat, telt zijn aandeel dan ook bij deze stemming ? Of in extremis via echtgenote-eigenaar
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Ik mag verwijzen
Geachte


Ik mag verwijzen naar artikel 577-6 § 9 B.W., waarin is voorzien dat een lasthebber van de VME of iemand die door haar in diens is genomen of voor die VME diensten levert in het raam van enige andere overeenkomst, niet persoonlijk of bij volmacht mag deelnemen aan de beraadslagingen en de stemmen over de opdracht die hem werd toevertrouwd.

Strikt genomen is er bij aanvang nog geen sprake van lastgeving of een toevertrouwde opdracht, doch men mag aannemen dat ook de hypothese hierboven door u aangegeven hieronder ressorteert, temeer omdat aan de beslissing inderdaad toch beraadslagingen vooraf gaan.

Het is zelfs zo, dat het moeilijk ligt wanneer deze syndicus achteraf zijn eigen syndicuscontract ondertekenent namens de VME, en in die context wordt al wel eens aangeraden om die handtekeningsbevoegdheid voor die specifieke overeenkomst over te dragen aan een andere Mede - eigenaar (bijvoorbeeld de Voorzitter), Raad van ME, ...

Kunt u hiermee verder  ?

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Ziggy
Offline
Dit helpt heel wat U spreekt
Dit helpt heel wat U spreekt over volmacht, indien ik voor de eerste beraadslaging aangeef dat mijn vrouw stemt, gaat dit mi niet over een volmacht maar het recht van mijn vrouw niet ? Zij kan dan wel stemmen ivm mijn vraag om syndicus te worden ? Mvg
Astrid CLABOTS oud
Offline
Geachte Luidens de nieuwe
Geachte


Luidens de nieuwe wet moet op voorhand aangegeven worden wie van beide - echtgenoten onverdeelde eigenaren als lasthebber voor beiden optreedt.

Dan dient dan ook heel genuanceerd te werk te worden gegaan en een onderscheid te worden gemaakt tussen a) de algemene volmacht die één van de echtgenoten kan voorleggen en een eventuele b) bijzondere volmacht van één der echtgenoten om te stemmen over een aangelegenheid waarin de andere echtgenoot betrokken is als (mogelijke) contractspartij ten overstaan van de VME.

Met andere woorden : u heeft wel beiden stemrecht, maar u heeft dit SAMEN, en ten overstaan van de VME moet op voorhand vaststaan wie dit stemrecht effectief uitoefent voor beiden. Wanneer deze lasthebber ook degene is welke bijvoorbeeld syndicus wil worden, zou een bijzondere volmacht voor dit punt kunnen worden gegeven aan de andere echtgenote.

Vraag is dan vervolgens wel in hoeverre deze echtgenote, als deelgenoot van de toekomstige syndicus, niet mee beschouwd wordt met haar echtgenoot - lasthebber (toch nog belangenvermenging). Dit is niet meteen uit de wet af te leiden, en zal moeten blijken uit casuïstiek. O

m die reden zou de raad en insteek van andere deskundigen op het forum zeker welkom zijn !

Vriendelijke groeten
Astrid CLABOTS
ARGUS ADVOCATEN
HASSELT

___________________________________________________
- Antwoord van een Quimmo.be partner
Astrid CLABOTS is advocate (www.clabotsadvocaten.be) met specialisatie in mede-eigendom

Quimmo
Offline
Letter en geest van de wet

Je hebt de letter van de wet en de geest van de wet.

Indien ik zelf aangesteld zou willen worden als syndicus, zou ik zeker niet op de finesses spelen maar eerder zo voorzichtig mogelijk zijn, om latere geschillen te vermijden.

Dus mezelf onthouden bij de stemming over de aanstelling van de syndicus en het tekenen van het contract laten delegeren aan een neutrale persoon.

Zo vermijdt men niet enkel juridische geschillen maar ook gewone insinuaties binnen de VME.

Lees ook onze 15 min inleiding tot mede-eigendom
____________________________________________
De gratis website voor elke mede-eigendom